Armenian Women

in search of Herstory

Archive for the category “poet”

Zabel Asadour – Զաբել Ասատուր

6

Feminist activist, poet, writer, educator and philanthropist

Zabel Khanjian, later Zabel Asadour, was born on July 23, 1863 in Scutari, a suburb of Constantinople, and educated in local French and Armenian schools. In 1879 when she was 16 years old, she joined with eight school friends to form the National Armenian Women’s Union which helped to establish girls’ schools and orphanages in the Armenian provinces. She became a well-known teacher and proponent of education, publishing with her husband, Hrand Asadour, a series of highly acclaimed Armenian language and literature textbooks. She also wrote journalism, fiction, and poetry under various pen-names including “Sybil,” “Anahit,” and “Miss Alice.” Her publications included novels such as True Feminism and A Girl’s Heart; a short story collection, Women’s Souls; and a volume of poetry, Reflections. The composition dates of her plays are uncertain. She died on June 19, 1934. Four years later, Hairenik Press in Boston published the Armenian version of her play The Bride, a lively comedy about a bride from the country who moves into her husband’s comfortable home in the big city but refuses to accept the traditional posture of submission to her mother-in-law’s authority.

Source: http://www.abrilbooks.com

“Her prose concentrated on love, marriage and the difficulties women faced while entering the public sphere”,- Victoria Rowe

“…the literary career and social activities of Sibyl  combined writing with activism aimed at improving the schooling of Armenian women”,- V.Rowe

You can read the english translation of her play, The Bride  here.

 

Zabel Boyajian – Զապել Պոյաճեան

 

13

Poet, painter, and playwright

Born in 1872 at Diarbekir (one of the ancient Armenian capitals, Tigranakerd), her father was the British Vice-Consul in Diarbekir. Her mother was an Englishwoman, a kinswoman to the poet Samuel Rogers (1763-1855). After losing her father during the massacres of the mid 1890s in Ottoman Turkey, Zabelle was sent to Cyprus by a relief committee to help organize an industrial home for Armenian widows and orphans and nurse the wounded and sick. She continued her education in London, and there she settled until the end of her flamboyant life as a creative and performing artist. She studied at Slade School of Fine Art and had her individual art exhibitions in London in 1910 and 1912 and in Germany in 1920 and later in Egypt, Italy, and Belgium.

Her first novel Esther, was published in 1901.

She collected, translated and assembled  – partly in collaboration with Alice S. Blackwell – a voluminous album of a book titled Armenian Legends and Poems, published in 1916.

She wrote numerous articles and was a valiant campaigner for the Armenian cause. Most of her literary volumes and plays included her own illustrations. She was fluent in Armenian,  English, Itallan, Greek, Turkish,  French, Russian,  and German

She had extensive correspondence with the great Armenian literary figures of the time, particularly with Arshak Tchobanian and Avedik Issahakian.

Her painting-portrait of Raffi is now at the Tcharents Museum of Literature & Arts.

Sources: Zoryan Institute, Prof. Khachatur Pilikian

———————————————————————————————————-

Բանաստեղծուհի, նկարչուհի և դրամատուրգ

Ծնվել է 1872 թ-ին՝ Դիարբեքիրում (հայկական հնագույն մայրաքաղաքներից մեկը՝ Տիգրանակերտ): Նրա հայրը Դիարբեքիրի բրիտանական փոխհյուպատոսն էր: Մայրը անգլիացի էր՝ Սամուել Ռոջերսի ազգականը (1763-1855): 1890-ական թվականներին  Օսմանյան Թուրքիայի  ջարդերում հորը կորցնելուց հետո Զաբելը փոխօգնության կոմիտեի կողմից ուղարկվեց Կիպրոս՝ օգնելու կազմակերպել արդյունաբերության տուն հայ այրիների , որբերի  համար և բժշկելու հիվանդներին և վիրավորներին: Նա շարունակեց կրթությունը Լոնդոնում, որտեղ անց կացրեց իր վառ կյանքը որպես ստեղծարար դերասանուհի: Զաբելը ուսանեց «Սլեյդ» արվեստի դպրոցում և իր անհատական ցուցահանդեն ունեցավ Լոնդոնում 1910 և  1912թթ–ին, 1920-ին՝ Գերմանիայում, այնուհետև Եգիպտոսում, Իտալիայում, Բելգիայում:

Նրա «Esther » խորագիրը կրող առաջին վեպը տպագրվեց 1901 թվականին:

Զաբելը հավաքագրեց ու թարգմանեց «Հայկական առասպելներ ու լեգենդներ»  խորագիրը կրող գրքերի ժողովածու՝ մասամբ Ալիս Ս. Բլեքուելլի հետ համատեղ, որը տպագրվեց 1916 թվականին:

Զաբել Բոյաջյանը գրել է բազմաթիվ հոդվածներ և  եղել  Հայկական հարցի անվեհեր ջատագովներից մեկը: Նրա ստեղծագորխության աշխատանքները հաճախ ներառել են նրա իսկ  նկարազարդումները:  Նա սահուն տիրապետում էր հայերեն, ռուսերեն , հունարեն, անգլերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն, գերմաներեն լեզուներին:

Զաբելը լայնածավալ նամակագրական կապի մեջ էր ժամանկի անվանի հայ մեծանունների հետ, մասնավորապես՝ Արշակ Չոբանյանի, Ավետիք Իսահակյանի:

Նրա ՝ Րաֆֆու դիմանկարը հիմա գտնվում է Չարենցի անվան Գրականության և արվեստի թանգարանում:

Աղբյուրները: Զորյան համալսարան, պրոֆ. Խաչատուր Փիլիկյան

 

Shushanik Kurghinian – Շուշանիկ Կուրղինյան (1876–1927)

17

Armenia’s pioneer socialist feminist poet, Kurghinian was born in Gyumri, in 1876. She became politically active at seventeen and after graduating from the Progymnasium, left for Russia in order to continue her education. Instead, she immersed herself into the revolutionary underground in Rostov and partook in various proletarian actions. Her first book The Ringing of Dawn was published in 1907, which contained rare socialist feminist poetry and was highly criticized among the leading literary groups in Armenia. Kurghinian returned to her homeland in 1921 and continued her struggle for the betterment of social conditions for the unprivileged. She died in 1927.

I PITY YOU

I pity you, dull-witted women,
for chasing after rouge and beauty aids,
wasting away your time without a goal,
with faces adorned for lewd sale.

For using any possible means to
always please and gratify men,
day and night obsessing only
how to set traps of jealousy.

For robbing those who love you
of their last penny earned in pain,
at times of distress, callous and low
like owls you hoot, playing the victim.

For having a subtle instinct of marketing,
selling yourselves for the highest price,
bickering endlessly over style, appearance,
a circus show of fashion rivalry.

I pity you, vain captives, whose
thoughts are lost in folds of velvet
for having minds that are utterly vacant,
for having hearts that are tainted with deceit.

S. Kurghinian, 1907
translated by Shushan Avagyan

Sources: I want to live: Poems of Shushanik Kurghinian, translated by S. Avagyan, AIWA, 2005

Post Navigation