Armenian Women

in search of Herstory

Archive for the category “oceanographer”

Anita Conti-Անիտա Կոնտի

7.jpg

Explorer and photographer and the first French female oceanographer

Anita Caracotchian – Conti was born on May 17, 1899, in Ermont in Seine-et-Oise to a wealthy Armenian family. She spent her childhood being educated at home by different tutors and traveling with her family. She gradually developed a passion for books and the sea.

After moving to Paris, she concentrated on writing poems and the art of bookbinding. Her work got the attention of celebrities and she won different awards and prizes for her creativity in London, Paris, New York and Brussels.

In 1927 she married a diplomat, Marcel Conti and started traveling around the world, exploring the seas, documenting and reporting what she saw and experimented with. Spending time on the fishing boats for days and even months on certain occasions gave her a deeper understanding of the problems faced by the fishermen. In between the two world wars, she developed the technique of fishing maps apart from the already used navigational charts. For two years, from one vessel to another, she observed the French fishermen along the coast and Saharan Africa discovering fish species unknown in France. She published many scientific reports on the negative effects of industrial fishing and the different problems related to fishing practices.

From 1943 and approximately 10 years, she studied in the Mauritian islands, Senegal, Guinea and Ivory Coast, the nature of the seabed, different fish species and their nutritional values in regards to protein deficiency for the local populations.
Gradually, she developed better preservation techniques, fishing methods and installed artificial dens for further studies. She even founded an experimental fishery for sharks. She became more and more conscientious of the misuse of natural resources by the fishing industry and the major waste that could be prevented.

In 1971 she published L’Ocean, Les Betes et L’Homme, to denounce the disaster that men create and its effects on the oceans. Through many conferences and forums and for the rest of her life, she advocated for the betterment of the marine world.

You can go to her website, here.


Անիտա Կոնտի

(1899-1997)

Հետազոտող և լուսանկարիչ և ֆրանսիացի առաջին կին ծովալուսակնկարիչը Անիտա Կարակոտչյան-Կոնտին ծնվել է 1899թվ. մայիսի 17-ին Սեն-Էնմեզի Էրմոնտում հայ հարուստ ընտանիքում: Նա իր մանկությունն անց է կացրել տանը կրթույուն ստանալով և իր ընտանիքի հետ ճանապարհորդելով: Այս ընթացքում էլ նա անստիճանաբար սկսեց հետաքրքրվել գրքերով և ծովով: Փարիզ տեղափոխվելուց հետո, նա կենտրոնացավ բանաստեղծություններ գրելու վրա, ինչպես նաև սովորեց գիրք կարելու արվեստը: Նա ժամանակի տարբեր հայտնիների ուշադրությունը գրավեց և իրա աշխատանքների համար մրցանակներ ստացավ Լոնդոնում, Փարիզում, Նյու Յորքում և Բրյուսելում: 1927թ.-ին նա ամուսացավ դիվանագետ Մարսել Կոնտիի հետ և սկսեց ճանապարհորդել աշխարհով մեկ՝ ընթացքում չմոռանալով վավերագերլ իր տեսածները և փորձը: Օրերով երբեմն էլ ամիսներով ձկնորսական նավակների վրա ժամանակ անցկացնելը նրան հնարավորություն տվեց պատկերացում կազմել ձկնորսների առօրյա կյանքի դժվարությունների մասին: Նա երկու տարի անցկացնելով Սահարայի անապատի ափերին բացահայտեց ձկների այնպիսի տեսակակների որոնք անհայտ էին Ֆրանսիայում: Նա արդյունաբերական ձկնորսության վտանգների և ձկնորսական պրակտիկաների վտանգավորության մասին պատմող բազմաթիվ գիտական հոդվածների հեղինակ է: Տասը տարի 1943-ից սկսած նա գիտական աշխատանքներ է կատարել Մավրիտանիայում, Սենեգալում, Գվինեայում և Կոտդիվուարում: Նրա աշխատանքների մեջ էին մտնում՝ ծովի ընդերքի միկրոֆլորան, ձկների տարբեր տեսակները և տեղացի բնակչության սպիտակուցային պակասը:

Post Navigation